Polityka Prywatności

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW WYDARZENIA

„BIŻU targi akcesoriów i biżuterii”

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą BIŻU targi akcesoriów i biżuterii organizowanym przez CRAFT EVENT Sp. z o.o. określający prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatorów oraz Wystawców. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników targów.

§1

CRAFT EVENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-652 ul. Kruszwicka 26/28, NIP: 8971852980, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 369634463, KRS nr 0000721894. 

WYDARZENIE – „BIŻU targi akcesoriów i biżuterii” realizowane będzie w terminie:

§2

1. Rekrutacja na wydarzenia odbywa się na podstawie selekcji Wystawców dokonanej przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez formularz zgłoszeniowy. Do zakwalifikowanych uczestników zostaną wysłane emailem indywidualnie sporządzone umowy. Wysłanie wypełnionego formularza nie oznacza przyjęcia na listę wystawców.

2. Zakwalifikowani Wystawcy po podpisaniu umowy, zobowiązani są do wniesienia opłaty za stoisko zgodnie z cennikiem i wybranymi elementami dodatkowymi, na podstawie faktury proformy wysyłanej drogą mailową, w wersji elektronicznej, bez podpisu.

3. Podmioty, które zostały zakwalifikowane na listę Wystawców lecz nie dokonały wpłaty we wskazanych terminach zostają automatycznie wykreślone z listy Wystawców. 

4. Opłata za wyposażenie dodatkowe (cennik w formularzu) naliczana jest dodatkowo, w zależności od wybranego zapotrzebowania Wystawcy, na podstawie wypełnionego przez Wystawcę formularza zamówienia.

5. Lokalizacja stoiska przydzielana jest Wystawcy losowo. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku brania pod uwagę sugestii dotyczących miejsc rozmieszczenia zgłaszanych mu przez Wystawców.

6. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w targach także po dokonaniu przez niego wpłaty, bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator dokona Wystawcy zwrotu pełnej uiszczonej przez niego kwoty za udział w Targach. Kwota ta nie podlega zwrotowi, jeśli wykluczenie Wystawcy nastąpi wskutek złamania przez niego niniejszego regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie brak możliwości dzielenia jednego stoiska przez kilku Wystawców. 

8. Wystawca nie może podnajmować przedmiotu najmu ani oddawać go do używania osobom trzecim bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora oraz nie może nic przyczepiać lub przyklejać do ścian. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, po uprzednim zgłoszeniu Organizator zaopatrzy stoisko w niezbędne dodatkowe uchwyty.

9. Organizator zastrzega sobie brak możliwości sprzedaży i prezentacji przez Wystawcę towaru nie będącego przedmiotem jego działalności, którą wskazał w formularzu zgłoszeniowym. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odłączenia stoiska od prądu w przypadku przekroczenia przez Wystawcę poboru deklarowanego w formularzu zgłoszeniowym, bez zwrotu opłaty za tę usługę. 

§3

1. Wyposażenie stoiska w sprzęty, urządzenia oraz towar, który jest niezbędny do prowadzenia działalności, leży w całości po stronie Wystawcy. 

2. Powierzchnia zostanie udostępniona Wystawcy przez Organizatora na montaż i zaaranżowanie oraz wyposażenie w swoje produkty stoisk na jeden dzień przed rozpoczęciem planowanej imprezy lub w przypadku galerii w dzień rozpoczęcia planowanej imprezy, zgodnie z rozpiską godzinową, którą prześle Organizator na tydzień przed wydarzeniem. 

3. Wystawca jest zobowiązany zapewnić gotowość stoiska dla zwiedzających na godzinę przed rozpoczęciem imprezy. 

4. Wystawca jest zobowiązany do obecności na stoisku każdego dnia wystawienniczego. 

5. Wystawca zobowiązany jest do dbałości o porządek na swoim stoisku oraz na jego zapleczu. 

6. Wystawca jest zobowiązany do demontażu stoiska na swój koszt niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

7. Wystawca zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi powierzchni wraz z wypożyczonym wyposażeniem dodatkowym stoiska w stanie niepogorszonym. 

8. Wystawca zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wszelkich zniszczeń obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, bądź uszkodzeń jego wyposażenia, powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących,

9. W przypadku opóźnień w montażu stoiska bądź braku personelu na stoisku w godzinach trwania Wydarzenia, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Wydarzenia bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko. 

10. Organizator zapewnia patrol ochrony podczas całego okresu wynajmu stoiska, wraz z dyżurami nocnymi. Niemniej jednak Organizator nie bierze odpowiedzialności za towar znajdujący się na stoisku, Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego stoiska; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty Wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież przez osoby trzecie. 

10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.

11. Wystawca zobowiązuje się, że powierzchnia oraz jej wyposażenie będą wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów promocji działalności prowadzonej przez Wystawcę.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub prezentowanych produktów na stoisku Wystawcy. 

13. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do podporządkowania się poleceniom przedstawicieli Organizatora w zakresie utrzymania porządku.

14. Wystawca ma obowiązek przestrzegać podczas Wydarzenia zasad BHP oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. 

15. Organizator zapewni odpłatnie dostęp do prądu, znajdującego się na terenie Wydarzenia tylko tym Wystawcom, którzy zgłoszą taką potrzebę. Wystawca otrzymuje tylko jedno określone gniazdo w miejscu wskazanym przez Organizatora, które będzie usytuowane w niewielkiej odległości od stoiska Wystawcy. Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych przewodów w celu dalszego rozprowadzenia instalacji na stoisku.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia. Tym samym ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania wszystkich Wystawców o takich zmianach oraz zwrot otrzymanych korzyści majątkowych.

§4

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii reklamowej mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach marketingowych. Jednocześnie Organizator informuje, że nie ma obowiązku publikacji materiałów promujących każdego wystawcę.

2. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Wydarzenia oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych. 

3. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawca ma obowiązek udostępnić informację o Wydarzeniu na swoich firmowych social mediach.

4. Wystawca zezwala na przetwarzanie jego danych osobowych/firmowych, oraz przekaże Organizatorowi wszelkie materiały promocyjne i zdjęcia dotyczące promocji Wystawcy, zgadza się na publikację informacji oraz zdjęć przez organizatora w celach promocyjnych.

§5

1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu odbędą się w formie publikacji na stronie www.craftartdays.pl

§6

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Craft Event Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-652 przy ul. Kruszwickiej 26/28.

Pozyskane dane będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy w celu jej realizacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy,

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy: biuro@craftevent.pl